Werkmethode

Binnen Kroontjes staat een goede en gezonde ontwikkeling van het kind centraal. Deze ontwikkeling vindt plaats in een veilige omgeving, die onze medewerkers verzorgen. Er heerst een pedagogisch klimaat waar ruimte is voor zowel groepsopvoeding als individuele ontplooiing. Buiten de dagelijkse verzorging hechten wij er veel waarde aan dat de omgeving een stimulans biedt voor de kinderen om zich zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen. Hiermee spelen we in op de natuurlijke drang van kinderen om zich te ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze, in zijn eigen tempo en vooral naar eigen behoeften. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen vinden wij het dan ook erg belangrijk een kind vooral (zelf)vertrouwen en veiligheid te kunnen bieden.

Pedagogische basisdoelen
Wij streven 6 pedagogisch basisdoelen na.

  • Sensitieve responsiviteit
  • Respect voor de autonomie
  • Structureren en grenzen stellen
  • Praten en uitleggen
  • Begeleiden van sociale ontwikkeling 
  • Ontwikkelingsstimulering

Sensitive responsiviteit
De pedagogisch medewerkers zijn alert op de verbale en non-verbale signalen die de kinderen geven. Zij observeren hen de hele dag en reageren adequaat op die (non) verbale signalen. Hierdoor voelen de kinderen dat ze worden gezien en gewaardeerd.

Respect voor de autonomie
De pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Kroontjes hebben respect voor alle kinderen en hun verschillende karakters. Zij geven hen de ruimte om zichzelf te zijn en stimuleren hen om zelf dingen te doen en uit te proberen.

Praten en uitleggen
De pedagogisch medewerkers communiceren de hele dag met de kinderen, zowel verbaal als non-verbaal. Zij benoemen wat ze doen en wat er gebeurt, daarbij passen ze zich aan aan het begripsniveau van het kind.

Ontwikkelingsstimulering
De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen door aan te sluiten bij hun interesses en ontwikkelingsfase en door het kind uit te dagen net iets meer te laten zien dan het uit zichzelf kan.

Begeleiden van sociale ontwikkeling

De ontwikkeling van sociale competenties betreft voornamelijk sociale kennis en vaardigheden, zoals communiceren en samenwerken. Maar ook het aangaan van conflicten met anderen en het bedenken van oplossingen hierin. Voor kinderen van belang om hier op jonge leeftijd, zo vroeg mogelijk, al mee te beginnen en mee bezig te zijn. Het aanleren van deze sociale competenties zorgt ervoor dat het kind op latere leeftijden hier bewuster mee om kan gaan.

Een groep op het kinderdagverblijf lijkt op een kleine samenleving waarin kinderen leren om samen te zijn. Daar zijn allerlei kinderen met verschillende karakters en achtergronden, wat heel anders is dan thuis. Onze pedagogisch medewerkers stimuleren verbondenheid in de groep en helpen de kinderen om positieve relaties op te bouwen.

Structureren en grenzen stellen
De pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Kroontjes zorgen er op een goede manier voor dat de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Hierdoor weten de kinderen wat er gaat gebeuren en wat er van hen verwacht wordt. Dit verhoogt hun gevoel van veiligheid.