GGD inspectierapport

Ieder jaar komt de GGD-inspecteur bij alle kinderdagverblijven langs om te controleren of het kinderdagverblijf voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. 
Ze controleren op de volgende punten:

 • Pedagogisch praktijk
 • Beroepskracht-kindratio
 • Groepsgrootte
 • Beroepskwalificaties
 • Verklaringen omtrent gedrag
 • Veiligheid en gezondheid

De GGD-inspecteur controleert dit door:

 • Observaties
 • Gesprekken met de houder
 • Gesprekken met de pedagogisch medewerksters
 • Documentenonderzoek
 • Gesprekken met de oudercommissie

Na het onderzoek maakt de GGD-inspecteur een rapport. De rapporten kunt u lezen door hieronder op de link te klikken.

Inspectierapport